Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva

Týmito projektmi nadväzujeme na skúsenosti z minulosti (realizované projekty ešte v rámci klubu Stromu života). Cieľom je zapojiť verejnosť do úprav, údržby a opráv významných kultúrnych pamiatok v lokalite UNESCO. Jedná sa predovšetkým o technické a archeologické pamiatky v okolí Banskej Štiavnice.

Rok 2014:

1. Dokončenie projektu Revitalizácia vodnej nádrže Červená studňa a okolitej krajiny.  

Projekt sa zameriava na zlepšenie manažmentu krajiny okolia vodnej nádrže Červená studňa, zlepšenie retenčnej funkcie vodnej nádrže, dovedenie vody do nádrže , zlepšenie ochrany biodiverzity a vody,  zvyšovanie povedomia verejnosti o prírodných a kultúrnych hodnotách.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

Zlepšiť manažment kultúrnej krajiny s dôrazom na ochranu vôd a ochranu biodiverzity využívajúc pritom ekosystémový prístup (a participáciu miestnych skupín).

Zlepšiť environmetálne postoje k hodotám kultúrnej krajiny, posilniť kapacity občianskeho aktivitzmu a komunitného manažmnetu pre rozvoj ekoturizmu.

Projekt je podporený z Programu malých grantov v rámci Rozvojového programu OSN. 

Verejné obstarávanie:  

 2. Dokončenie projektu Zatraktívnenie vidieckeho priestoru a jeho prezentácia je v našich rukách.

Cieľom projektu je :

Zlepšenie vedomostí, zručností a informácií v oblasti plánovania a tvorby atraktívneho verejného priestoru (pre zástupcov samospráv a podnikateľov v cestovnom ruchu).

Zlepšenie prezentácie a propagácie vo vidieckom priestore (informačné systémy).

Zlepšenie koordinácie a spolupráce medzi samosprávami, podnikateľskými subjektami a aj verejnosťou  pri plánovaní a realizácii  renovácie kultúrnej a prírodnej krajiny v obciach (participatívne plánovanie).

Počas realizácie projektu budú uplatnené dve formy informačnej aktivity:

a/ Seminárepre zástupcov samospráv, podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu  a  s tematickým zameraním. 

b/ Tvorba a tlač regionálneho dizajn manuálu Katalóg prvkov, tvarov a materiálov nadväzujúcich na tradičnú regionálnu ľudovú architektúru.

Výzva na cenovú ponuku na grafické spracovanie a tlač manuálu

Projekt je podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci miestnej akčenj skupiny Zlatá cesta. www.zlatacesta.sk

3. projekt: Glanzenberg, Staré mesto – obnova torzálnej architektúry – III. etapa

Cieľom projektu v tretej etape v roku 2014 je: 

- doplniť archeologický výskum okolia hradnej kaplnky, 

- konzervovať a čiastočne doplniť murivo hradnej kaplnky,

- sprehľadniť rozsah osídlenia a zlepšiť viditeľnosť z diaľkových pohľadov úpravami vegetácie a odstránením náletových drevín,

-  vybudovať náučný chodník a zlepšiť informovanosť návštevníkov o kultúrno-historických hodnotách lokality. 

 Rok 2013: 

1. Projekt: Glanzenberg, Staré mesto – obnova torzálnej architektúry – II. etapa

Na vrchu Glanzenberg sa nachádzajú ruiny osídlenia z 12. – 16. storočia, známeho ako Staré mesto.

Archeologická lokalita je národnou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa v jadrovej časti  lokality UNESCO a spolu so zrúcaninou hradu Sitno predstavuje súčasť vysokého kultúrno-historického potenciálu  mesta Banská Štiavnica a jeho okolia.

Aj napriek doterajšiemu úsiliu Slovenského banského múzea a ochrancov prírody sa doposiaľ nepodarilo systematicky obnoviť a prezentovať túto lokalitu. Na tomto historickom území sa v priebehu 20 storočia vytvoril les a „ukryl“ celkový ráz osídlenia a jeho vizuálne pôsobenie v obraze mesta.  V roku 2012 sa začalo realizovať odlesnenie vymedzenej plochy areálu. Je to jeden z predpokladov prioritnej ochrany národnej kultúrnej pamiatky.

Občianske združenie Kruh v spolupráci so Slovenským banským múzeom a Mestom Banská Štiavnica realizuje v roku 2012 prvú etapu projektu celkovej obnovy torzálnej architektúry na Glanzenbergu. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry SR a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

2. Projekt Revitalizácia vodnej nádrže Červená studňa a okolitej krajiny.  

Projekt sa zameriava na zlepšenie manažmentu krajiny okolia vodnej nádrže Červená studňa, zlepšenie retenčnej funkcie vodnej nádrže, dovedenie vody do nádrže , zlepšenie ochrany biodiverzity a vody,  zvyšovanie povedomia verejnosti o prírodných a kultúrnych hodnotách.

3. Projekt Zatraktívnenie vidieckeho priestoru a jeho prezentácia je v našich rukách.

Cieľom projektu je :

Zlepšenie vedomostí, zručností a informácií v oblasti plánovania a tvorby atraktívneho verejného priestoru (pre zástupcov samospráv a podnikateľov v cestovnom ruchu).

Zlepšenie prezentácie a propagácie vo vidieckom priestore (informačné systémy).

Zlepšenie koordinácie a spolupráce medzi samosprávami, podnikateľskými subjektami a aj verejnosťou  pri plánovaní a realizácii  renovácie kultúrnej a prírodnej krajiny v obciach (participatívne plánovanie).

Rok 2012:

1. Projekt: Glanzenberg, Staré mesto – obnova torzálnej architektúry – I. etapa

Na vrchu Glanzenberg sa nachádzajú ruiny osídlenia z 12. – 16. storočia, známeho ako Staré mesto.

Archeologická lokalita je národnou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa v jadrovej časti  lokality UNESCO a spolu so zrúcaninou hradu Sitno predstavuje súčasť vysokého kultúrno-historického potenciálu  mesta Banská Štiavnica a jeho okolia.

Aj napriek doterajšiemu úsiliu Slovenského banského múzea a ochrancov prírody sa doposiaľ nepodarilo systematicky obnoviť a prezentovať túto lokalitu. Na tomto historickom území sa v priebehu 20 storočia vytvoril les a „ukryl“ celkový ráz osídlenia a jeho vizuálne pôsobenie v obraze mesta.  V roku 2012 sa začalo realizovať odlesnenie vymedzenej plochy areálu. Je to jeden z predpokladov prioritnej ochrany národnej kultúrnej pamiatky.

Občianske združenie Kruh v spolupráci so Slovenským banským múzeom a Mestom Banská Štiavnica realizuje v roku 2012 prvú etapu projektu celkovej obnovy torzálnej architektúry na Glanzenbergu. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry SR a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 2. Projekt Úprava okolia prameňa sv. Jána Nepomuckého a tajchu Červená studňa s finančnou podporou Nedácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy 2012. Bližšie informácie o projekte nájdete v správe

Rok 2011:

Prvým úspešným projektom, zrealizovaným v roku 2011 je úprava okolia vodných nádrží Vodárenské tajchy – zóna oddychu.  Celkové skultivovanie prostredia, zlepšená dostupnosti pre rodičov s kočíkmi a starších ľudí, ochrana hrádze pred motoristami (rampa), vytvorený malý prístrešok v prípade nepriaznivého počasia, nové chodníky, lavičky, infotabuľa o lokalite.