Verejné obstarávanie

 

                                                                                                                               

Výzva na predloženie cenovej ponuky na grafické spracovanie a tlač

Na podlimitnú zákazku postupom podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v rámci projektu „Zatraktívnenie vidieckeho priestoru a jeho prezentácia je v našich rukách“.

 

1.Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Kruh

Sídlo: Dolná ružová 22, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 31923518

Kontaktná osoba: RNDr. Juraj Paučula

e-mail:  juropau@gmail.com

2. Predmet zákazky:

Grafické spracovanie a tlač materiálov „Hontianska dedina – manuál pre obnovu harmonického obrazu obce“ a skladačka.

Podrobný opis predmetu zákazky:

a/ Tlač brožúry
Náklad:  1500 ks
Formát: 200 x 180 mm
Rozsah: vnútro 56 strán + obálka 4 strany

b/ grafické spracovanie brožúry:

Rozsah: vnútro 56 strán + obálka 4 strany

c/ tlač propagačnej skladačky

Náklad: 2000 ks
formát:  594x210 mm (otv.), 99x210 mm (zatv.)

3. Celkové množstvo alebo rozsah:

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:  4000  EUR

4. Miesto dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania tovaru:

Kruh

Dolná ružová 22

Banská Štiavnica, 969 01

     5.Lehota na dodanie predmetu zákazky:

     25.9.2014

      6. Hlavné podmienky financovania:

         Konečný přijímatel neposkytuje na plnenie preddavok ani zálohovú platbu. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostního platového styku v eurách na základe predloženej faktúry.  Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa jej doručenia.

      7. Podmienky účasti uchádzačov:

Predloženie dokladu o oprávnení vykonávať predmetnú činnosť (výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, prípadne iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať). Postačuje kópia dokladu. Od vybraného uchádzača budeme požadovať pri podpise zmluvy originál alebo úradne osvedčenú kópiu nie staršiu jako 3 mesiace.

Predloženie referencií na minimálne dve zákazky rovnaného druhu realizované v posledných 24 mesiacoch, spolu s ukážkamirealizovanej tlače.

8. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Poštou alebo doručiť osobne do 12. septembra 2014, 12.00

Na obálku s cenovou ponukou prosíme uviesť „(názov zákazky)“ – cenová ponuka - neotvárať.

9.         Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:

Kritériom  vyhodnotenia ponúk  bude najlacnejšia ponuka z technicky vyhovujúcich ponuku v euro bez DPH.

Cena uchádzača bude zohľadňovať všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním  predmetu zákazky.

10. Spôsob určenia ceny:

Uchádzačom navrhované ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v eurách  a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

11. .Určenie poradia uchádzačov

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním navrhnutých cien bez DPH v euro, pričom na prvom mieste sa umiestni uchádzač s najnižšou cenou bez DPH v euro, na druhom mieste sa umiestni uchádzač s druhou najnižšou cenou bez DPH v euro, na treťom mieste sa umiestni uchádzač s treťou najnižšou cenou bez DPH v euro, atď.

V Banskej Štiavnici, dňa 2.9.2014

 

Juraj Paučula

Výkonný riaditeľ